ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โทรศัพท์: 02-951-0000 ต่อ 99062, 98443
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฎิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฎิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 

                         โทรศัพท์: 02-591-5232, 02-951-0000 ต่อ 99062, 98443
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรูู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฎิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรูู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฎิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 

หมายเหตุ: กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ อยู่ในหน้าที่ 2 (ขอให้ผู้สมัครอ่านประกาศให้ครบถ้วน)
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรูู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรูู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   กำหนดวันและเวลา สถานที่เข้ารับการประเมินฯ
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฎิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฎิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป