รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ (งานแบคทีเรีย) และ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ (งานพันธุกรรม)




รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์




รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 
powered by INET